Verőce vármegye


Címere

A vármegye területe nagyrészt síkság, csak délen nyúlnak be hegységek a vármegye területére. Legfontosabb folyója a Dráva.
A vármegyét északról a Magyar Királyság (Somogy, Baranya és Bács-Bodrog vármegyék), keletről szintén a Magyar Királyság (Torontál vármegye), illetve Szerém vármegye, délről Pozsega vármegye, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye határolta.A vármegye területe, hasonlóan a többi Horvát-Szlavónországi vármegye területéhez, a 12. században került a Magyar Királyság uralma alá. 1526 és 1718 között az Oszmán Birodalom része volt, majd visszakerült Magyarországhoz.

1918-tól a vármegye területét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt a vármegye területe az usztasa Horvátországhoz tartozott, majd 1945-től újra Jugoszlávia része. 1991-óta a független Horvátország része. 

Verőce vármegye székhelye, Eszék